Coaching

Coaching jest metodą wspierania rozwoju kompetencji.

W swojej klasycznej, niedyrektywnej formie doskonale sprawdza się w pracy z osobami, które już mają wykształcony solidny poziom wiedzy i umiejętności, ale potrzebują bardziej zintegrować to co już potrafią, zaadaptować swoje umiejętności do nowych warunków, itp. Taki niedyrektywny coaching działa ze względu na specyfikę naszego uczenia się. Nasza pamięć jest kontekstowa, w danej sytuacji przywołujemy jedynie część wszystkiego, co udało nam się utrwalić. Poznawane treści rzadko kiedy są w pełni zintegrowane. Oznacza to, że szukając rozwiązań różnych problemów rzadko kiedy wykorzystujemy pełen potencjał tego, co już potrafimy. Jednocześnie jednak plastyczność naszej pamięci sprawia, że przywołane treści mogą być na nowo utrwalone w nieco zmodyfikowanej formie. Coaching niedyrektywny wykorzystuje właśnie ten efekt. Zadając klientowi odpowiednie pytania, coach jest w stanie skłonić go do aktywacji kluczowych wspomnień i ponownego ich zapisania w lepszej, bardziej zintegrowanej formie. Proces ten można porównać do usprawnienia trawienia posiłku, gdzie poznana wiedza i umiejętności są odpowiednikiem jedzenia, a coaching środkiem usprawniającym jej integrację.

Oczywiście, tak jak różnego rodzaju środki usprawniające trawienie mogą zaszkodzić gdy zostaną wzięte na pusty żołądek, tak coaching niedyrektywny nie powinien być stosowany wobec osób mających mało rozwinięte kompetencje w obszarze którego ma dotyczyć. Takie doświadczenie może być bowiem dość frustrujące i mało produktywne.

W przypadku takich osób dużo skuteczniejsza będzie praca wykorzystująca elementy psychoedukacji, pomocy psychologicznej, mentoringu oraz tzw. coachingu dyrektywnego. Coaching dyrektywny w mniejszym stopniu opiera się na zadawaniu klientom pytań, a w większym na proponowaniu konkretnych struktur i ćwiczeń rozwojowych, mających pomóc w przepracowaniu danej kwestii. Coach dyrektywny proponuje takie narzędzia w oparciu o swoją wiedzę i zrozumienie obszaru problemu, ale z zachowaniem pełnej uważności na potrzeby i oczekiwania klienta.